Oppdatering om vilkårsrevisjon

Det har vore bra med merksemd om denne saka i den seinare tid.
Leiaren gav ei orientering om saka på årsmøtet.

Etter årsmøtet var det medlemsmøte og der kom det fram at Eviny (før BKK) har orientert Kvam Herad om at dei vil ta opp att planar om å overføra meir vatn frå elvar og bekker mellom Skrott og Manfjell til Hamlagrø.
Prosjektet har vore påtenkt sidan 70-talet. Det er og nemnt i BKK sitt revisjonsdokument. Til forskjel frå i tidlegare vert det no omtala «mikrotunnel / borehol» – kva no det måtte ha å sei.
Presentasjonen Eviny gav Kvam Herad finn du her.

Både Kvam Herad og Voss Herad har gjort vedtak om å be NVE om å stogga tappinga av vatnet 1. mai (mot 15. mai i dag) og om ikkje å tappa igjen før vatnet har nådd kote 585 (mot 584 i dag).

Statsforvaltaren i Vestland, Kvam Herad og FNF Hordaland har i tillegg bede om at NVE og vil ta omsyn til ferdsle på og rundt vatnet – sommar som vinter.

Kyrkjevika Hyttelag sitt høyringssvar, Hamlagrøvatnets Vel, samt svara til Rykkje Grendalag, Blåkoll sameige og Grunneigarane i Sveindalen og alle andre innkomne svar, finn de på NVE si side for denne revisjonen.

Neste steg i prosessen vert at me gjer førebuingar til å vera med på NVE si synfaring.

Vidare vil styret i Hyttelaget gjera sitt beste for å fremja vårt syn både gjennom sosiale medier og gjennom direkte kontakt. Alt vert gjort i samråd med grunneigarane på Rykkje og i Blåkoll og med «Hamlagrøvatnets Vel».
Det meste av kommunikasjonen finn de i filmappa for 2022.