Revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringa av Hamlagrøvatnet

NVE har opna for revisjon av vilkåra som ligg til grunn for kraftproduksjonen i Bergsdalsvassdraget. BKK som er konsesjonshavar har laga eit fyldig revisjonsdokument som gir innsikt i både utbyggingshistorie, natur og miljø. Her finst og alle noverande avtalar og vilkår for reguleringa samla på ein stad.
Medlemmene i Kyrkjevika Hyttelag må, saman med grunneigarane i området, kunna seiast å vera sentrale interessentar i høve til kva reguleringa har å sei for både friluftsliv og utmarksbasert næring i området. Me vil difor oppmoda alle medlemmer om å lesa BKK-dokumentet og koma med innspel til styret.
Den pågående revisjonen har og vore tema på det årlege møtet med Rykkje Grunneigarlag.

Styret arbeider med ei fråsegn som må leverast NVE innan 01. november 2021.

NVE si samleside om vilkårsrevisjon for Bergsdalsvassdraget

BKK sitt revisjonsdokument