Årsmøte

07.03.23 klokka 19.00 vert det halde to påfølgjande møte på Bjørkheim kro:

Referat frå medlemsmøte i Kyrkjevika Vasslag

Kyrkjevika Vasslag vart skipa i 1992 og har som formål gi vassforsyning til hytter i Søre Hamlagrø på Gnr 57 sameige.
Her finn du eit fint oversyn over laget og vassverket.

Laget sine vedtekter finn du her.
Rett til å møta på medlemsmøtet har partshavarar i laget.

Saksframlegg til medlemsmøtet:

1) overdraging
Kyrkjevika Vasslag (org.nr 994 328 719) vil løysa seg opp som sjølvstendig lag med eige styre. Laget, med all si ege av bankinnskot og infrastruktur i vassverket, vert med dette overdrege til Kyrkjevika Hyttelag (org.nr. 991 908 811) for vidareføring med eigne vedtekter.

2) vedtektsendring
Punkt 6. STYRING i vasslaget sine vedtekter frå 2. april 1992 vert å endra frå:

Det skal innan utgangen av august kvart år utnemnast nytt styre på 3 medlemer, dette står det gamle styret for. Større anleggskostnader/vedlikehald må foreleggjast i medlemsmøte, der minst halvdelen av medlemene er tilstades, for å vera vedtaksførde.

til:

Laget har sams styre med Kyrkjevika Hyttelag, men er eit partlag med eigen økonomi. Hyttelaget vel kvart år ein frå sitt styre til å ha ansvar for vassverket og -laget.
Større anleggskostnader/vedlikehald må foreleggjast i eige medlemsmøte, der minst halvdelen av partshavarane er tilstades eller gir fullmakt.

Referat frå årsmøte i Kyrkjevika Hyttelag

Sakliste

1 Godkjenna innkalling og sakliste

2 Velja ordstyrar, skrivar og to personar til underskriving av møtereferat.
Foreslår Lars Torpe som ordstyrar og Anne E. Flem som referent.

3 Godkjenna årsmelding

4 Godkjenna rekneskap

5 Fastsetja medlemspengar
Styret foreslår at medlemspengane for 2023 vert uendra.

6 Vedta eit budsjett

7 Val av revisor med varamann, valnemnd, ev. andre komitear.
Sjå framlegg frå velnemnda i pkt 8. nedanfor

8 Val av styre.

Framlegg til nytt styre 2023-24:

Anne Elise Flem (57/33) – ikkje på val – som leiar 2023-24
Liv Soldal Klyve (57/17) – ikkje på val
Sven Erik Havrevoll (57/36) – vald for 2 år
Terje Mo (57/15) – vald for 2 år
Johnny Rykkje (57/28) – vald for 2 år
Jostein Vik (57/24) – vald for 2 år
Eirik Soldal (57/14) – vald for 2 år (som vara)

Revisjon og godkjenning av årsrekneskap: Tormod Lunestad (57/48) Frode Melstveit (57/26)
Valnemnd 2024: Vidar Torsvik, Harald M Madsen
Lønningdal, 13. februar 2023
Aage Melstveit (Bjarte Hellevang), valnemd 2023

9 Andre saker.

9.1. Overtaking av Kyrkjevika Vasslag
Etter oppmoding frå styret i Kyrkjevika Vasslag, og under føresetnad av vedtak i vasslaget sitt medlemsmøte, vil styret i Kyrkjevika Hyttelag føreslå at hyttelaget overtek det vidare ansvaret for drifta av vasslaget og vassverket som eige partslag med eigen økonomi.

9.2. Vedtektsendring i samband med overtaking av Kyrkjevika Vasslag
Styret foreslår å endra Kyrkjevika Hyttelag sine noverande vedtekter slik at dei og vil omfatta styring av Vasslaget. Forslaget omfattar desse endringane:

I tillegg til § 2: (nytt avsnitt)
Kyrkjevika Vasslag er del av Hyttelaget som partlag med eigen økonomi. Hyttelaget vel kvart år ein frå sitt styre til å ha ansvar for vassverket og -laget. Større anleggskostnader/vedlikehald avgjerast i eige medlemsmøte for vasslaget. Der må minst halvdelen av partshavarane vera tilstades eller gi fullmakt.

endring av § 3 :
Laget vert leia av eit styre som er samansett slik:

Styremedlem: Vald for 2 år som styrar av vasslaget

10 Handsama innkomne saker.

Desse må vera sende til styret 14 dagar før årsmøtet.

Medlemsmøte

Orienteringar frå det avgåande styret:

Nytt medlemsregister, rekneskapssystem, arkiv og heimeside.
Sjølv med ein begrensa medlemsmasse har styret gjennom fleire år erfart vanskar med å halda orden på dei ulike medlemsregistera – Hyttelag, Vasslag, Parekeringsplass / båtopptrekk og kven som til ei kvartid eig kva hytte. Litt av problemet her har vore at vi ikkje har hatt eit medlemsregister, men at årleg skiftande styre har utveksla excel-lister som har vorte vedlikehaldne i varierande grad.
Med overtakinga av Vasslaget går ikkje dette an lenger. Me treng eit skikkeleg register – og eit rekneskapssystem der vi og kan kreva inn kontingent og halda orden på kven som betalar.
Det har vi funne i styreweb.com – som i tillegg og kan gi oss nye heimesider og arkiv.
Mange andre lag og organisasjoner, m.a. Øystese Musikklag, har gode erfaringar med dette. Kostnaden er heller ikkje stor, omlag det vi i dag betalar for heimeside og datalagring. Med overgang til nytt system får vi dobbel kostnad i 2o23, men det er likevel små summar vi snakkar om.

Adresseparsellar i Hamlagrø
Kvam Herad har vedteke namn på adresseparsellar (områdeadresser) i Hamlagrø

Synfaring med Eviny til våren
Me vonar å få til ei synfaring med Rykkje Grendalag og EVINY på sørsida av Hamlagrøvatnet seint i mai eller tidleg juni. Temaet vert ski / skuterløype rundt vatnet.
Meir om dette vert lagt ut på heimesida og Facebook utover vinteren.