Revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringa av Hamlagrøvatnet

NVE har opna for revisjon av vilkåra som ligg til grunn for kraftproduksjonen i Bergsdalsvassdraget. BKK som er konsesjonshavar har laga eit fyldig revisjonsdokument som gir innsikt i både utbyggingshistorie, natur og miljø. Her finst og alle noverande avtalar og vilkår for reguleringa samla på ein stad.
Medlemmene i Kyrkjevika Hyttelag må, saman med grunneigarane i området, kunna seiast å vera sentrale interessentar i høve til kva reguleringa har å sei for både friluftsliv og utmarksbasert næring i området. Me vil difor oppmoda alle medlemmer om å lesa BKK-dokumentet og koma med innspel til styret.
Den pågående revisjonen har og vore tema på det årlege møtet med Rykkje Grunneigarlag.

Styret arbeider med ei fråsegn som må leverast NVE innan 01. november 2021.

NVE si samleside om vilkårsrevisjon for Bergsdalsvassdraget

BKK sitt revisjonsdokument

Årsmøtet

ÅRSMØTET i KYRKJEVIKA HYTTELAG ER UTSETT TIL MAI!
Grunna at dei pågåande smitteverntiltaka ser ut til å vara lenger enn me hadde trudd, vert det vanskeleg å få samla medlemmene innomhus no i mars.

Det sitjande styret i Kyrkjevika Hyttelag har difor vedteke å utsetja årsmøtet til onsdag 26. mai, 18.30 på Bjørkheim.

Det vert, om mogeleg, tradisjonelt skirenn på påskeafta. Følg med her og på heimesida for meir informasjon.
Om nokon treng helikoptertransport, så er planlagt dato for det 26. juni. Kontakt styret om det inntil vidare

Flyging 27.juni

Heisann litt info anngåande helikopter transport 27.06.20

Det vart i år mange deltakarar og mykje jobb.  Det er viktig at de nyttar den nedre parkeringa til bilar

Då er søknader og pristilbod i boks, det vert Fonnafly 27.06, klokkeslett er ikkje bestemt endå. Fonnafly fordeler kostnadane etter tidsbruk og fakturerer kvar enkelt men kun på e-post.

Alle må senda meg ein e-post til halaupsa@hotmail.com med fylgjande info:

Navn

Adresse

E-post adresse

Telefonnummer

Posisjon ( Gards og bruksnummer eller festenummer)

Antall hiv

Type hiv og vekt( Eks. big bag, matrialhiv, behov for lastenett)

Send e- post no sjølv om de ikkje har kontroll på antall og vekt endå, men innen 13.06.2020 må de ha kontroll.

Skal senda ei oppskrift på e-post, men her er det eg kjem på i farten😊

Bilar må parkerast på den nederste parkeringa.

Plaserer hiva langs kanten på den øvre parkeringa, kan stå på tilhengar.

Alle som skal ta i mot last må møta på Sørepassen til oppgitt tidspunkt.

All last skal vera klargjordt i god tid før helikopteret kjem. Det skal ikkje vera nokon lause gjenstander.

Storsekkar (big baggar) skal vera beregna for helikopter transport og av nyare dato. Det beste er att alle får tak i det på førehand, slik att alt er klart når helikopteret kjem. Fonnafly kan ta med, dei kan leigast for 160 kroner, per stk og må leverast på Voss i etterkant.

Alle hiv skal vera godt merka med navn og vekt.

Hiv bør ikkje vera tyngre enn 800-900 kg.

Søreplassen skal vera rydda når søndagen kjem, ingenting skal ligga igjen etter oss 😊

Det er mykje god info på fonnafly.no

Mvh Håkon Arne

Mvh
Håkon Arne Laupsa
Torpevegen 141. 5610 ØYSTESE
Tlf. 950 89 749